Algemene Verkoopsvoorwaarden - Numentum

Algemene Verkoopsvoorwaarden - Numentum

1.    A) De opdrachtgever verklaart, bij het overmaken van zijn bestelling, kennis te hebben genomen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden van Numentum en deze expliciet te aanvaarden. Andere tegenstrijdige voorwaarden of bepalingen zijn niet van toepassing tussen partijen tenzij deze vooraf door Numentum schriftelijk zijn bevestigd.

1.    B) Overeenkomstig artikel 18, lid 2, tweede alinea van de Uitvoeringsverordening nr. 282/201 VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE van 15 maart 2011 houdende vaststelling van maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, zal Numentum ervan uitgaan dat een in de Europese Gemeenschap gevestigde opdrachtgever de status van "niet-belastingplichtige" heeft, zolang die opdrachtgever niet zijn correcte individu­ele BTW-identificatienummer heeft meegedeeld aan Numentum én dit uiterlijk bij het opmaken van de factuur.

2.    De diensten worden geleverd zoals omschreven in de offerte of factuur.
Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn jaarlijks indexeerbaar aan de index der consumptieprijzen volgens formule:
Basisprijs x index januari actueel
Index januari 2013

3.    De geldigheidsduur van een offerte bedraagt een maand.
De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte.

4.    A) De opdrachtgever heeft het recht om een bevestigde opdracht op te zeggen waarbij volgende regeling, pro rata ingeval van doorlopende opdrachten, zal worden gehanteerd: 

 • Deelname aan workshops of events:
  Bij gemotiveerde annulering tot 7 werkdagen voor aanvang vindt terugbetaling plaats minus 25% van de deelname kosten voor administratiekosten.
  Bij niet-gemotiveerde annulatie zal een vergoeding verschuldigd zijn van 100% van de kosten van de deelname aan de workshop of event.
  Bij annuleren binnen 7 werkdagen voor aanvang, zal er altijd een vergoeding verschuldigd zijn van 100% van de kosten van de deelname van de workshop of event.
 • Incompany workshops, presentaties en coachingtrajecten:
  Bij gemotiveerde annulatie, meer dan 7 werkdagen op voorhand, zal er geen vergoeding verschuldigd zijn vanwege de opdrachtgever.
  Bij niet gemotiveerde annulatie zal een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 100% van de opdracht.
  Bij annulatie van de workshop binnen 7 werkdagen voor aanvang, zal er een vergoeding verschuldigd zijn van 100% van de opdracht.
 • Presentatie of workshop in beheer van opdrachtgever:
  Bij gemotiveerde annulatie meer dan 7werkdagen op voorhand, zal er geen vergoeding verschuldigd zijn vanwege de opdrachtgever.
  Bij niet gemotiveerde annulatie zal een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 100% van de opdracht.
  Bij annulatie van de workshop binnen 7 werkdagen voor aanvang, zal er een vergoeding verschuldigd zijn van 100% van de opdracht.
 • coaching:
  annuleren van gereserveerde uren binnen 48 uur voor de aanvang van de sessie: 100% van de kosten van de geannuleerde uren.

4.    B) De consument heeft het recht om aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Deze mededeling dient te gebeuren per aangetekende post.
De consument kan de overeenkomst echter niet herroepen indien de (eerste) uitvoering wordt overeengekomen binnen deze termijn van 14 kalenderdagen.

5.    Numentum behoudt zich het recht bij het niet naleven van de betalingsverplichtingen, de lopende activiteiten op te schorten. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde gegevens en/of studies te gebruiken.

6.    Betalingen dienen te gebeuren binnen 8 dagen vanaf de datum vermeld op de factuur.
Op alle facturen die niet betaald zijn op de vervaldag worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten, alsook een conventionele schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 25, gevorderd.
De nalatigheidsinteresten worden berekend conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties of voor particulieren conform de wettelijke intrestvoet.

7.    Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, behoudt Numentum zich het recht voor elk contract onmiddellijk te beëindigen zonder opzegtermijn.
Numentum is in dit geval niet gehouden tot enige schadevergoeding of garantie.
In dit geval heeft Numentum recht op het honorarium en de gemaakte kosten die tot op dat moment gemaakt zijn op voorwaarde dat de resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld worden en op een schadevergoeding ten belope van 50% van het saldo van de opdracht.

8.    Alle informatie die partijen onderling uitwisselen dient in beginsel als vertrouwelijk te worden behandeld en mag niet worden gebruikt ten aanzien van derden noch worden doorgegeven aan derden.

9.    Enkel in geval van een grove opzettelijke fout kan de aansprakelijkheid van Numentum worden weerhouden. De aansprakelijkheid van Numentum voor geleden schade is beperkt tot het facturatiebedrag dat betrekking heeft op het deel van de geleverde prestatie die de oorzaak is van de geleden schade.

10.    Alle opdrachten en activiteiten van Numentum houden steeds inspanningsverbintenissen in waarbij Numentum niet verantwoordelijk is voor foutieve informatie of onvolledigheden.. Klachten dienen aangetekend te worden overgemaakt binnen een termijn van 5 dagen na levering van de dienst.

11.    De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan de opdrachtgever verstrekte materialen komen Numentum toe. De door Numentum verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor de opdrachtgever of diens organisatie. Het is de opdrachtgever en diens organisatie of aangestelden verboden om de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren.

12.    Numentum is ontlast van iedere verantwoordelijkheid in geval van overmacht of ziekte. In geval van ziekte heeft Numentum het recht om een andere coach of trainer te voorzien indien mogelijk. Numentum behoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering van de overeenkomst te verlengen, zolang de overmacht of ziekte duurt. In dergelijk geval kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op een schadevergoeding.13.    Voorkomende onvoorziene omstandigheden dewelke niet te wijten zijn aan Numentum of waarop Numentum geen invloed heeft, brengen geen aansprakelijkheid in hoofde van Numentum teweeg.

14.    De nietigheid of ongeldigheid van een van de voorgaande bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden heeft niet de nietigheid of ongeldigheid van de overige bepalingen tot gevolg.

15.    Op alle overeenkomsten en verbintenissen is het Belgische recht van toepassing.
Ingeval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

keyboard_arrow_up
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x